نویسنده = ����������������� �������������������
شهروند کشور شعر (نقد و بررسی شعر شاه‌بیگیم)

دوره 17، شماره 47، مهر 1395، صفحه 135-152

عمر‌الدین یوسف‌اف