نویسنده = ����������������� �������������� ���������� ��������������
مثنوی «هفت وادی» میرسیدعلی همدانی

دوره 12، شماره 32، مهر 1390، صفحه 136-154

میرزا ملااحمد کریم‌جان قادراف