نویسنده = �������������� ������������������
«عشق عرفانی» در فلسفۀ علی همدانی

دوره 12، شماره 32، مهر 1390، صفحه 114-121

عبدالرحمن محمداف