نویسنده = �������������� �����������������
«رسالۀ شرحیه» میرسیدعلی همدانی

دوره 12، شماره 32، مهر 1390، صفحه 88-107

کریم‌جان قادراف