نویسنده = ���������� �������������� ���������� ���������������
نگاهی به زمینه‌های اجتماعی نوپردازی در شعر فارسی ایران و فارسی تاجیکی

دوره 12، شماره 30، فروردین 1390، صفحه 161-214

عثمان کریم‌اف مسعود قهاراف