نویسنده = زیبا عبدالعزیزآوا، عثمان کریم‌اف
مکنونه؛ آثار و سبک و اسلوب او

دوره 12، شماره 30، فروردین 1390، صفحه 100-146

عثمان کریم‌اف زیبا عبدالعزیزآوا