نویسنده = �������������� ������������������
حوزۀ ادبی سمرقند در سدۀ ۱۶ میلادی

دوره 12، شماره 30، فروردین 1390، صفحه 54-73

محمدعثمان فرغانی