نویسنده = ������������ �������������������
میراث ادبی شاعران حصار در شبه‌قارۀ هند و پاکستان

دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 148-153

شمس‌الدین محمدی