نویسنده = �������������� ������������������
قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار

دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 143-147

عبدالقهار سعیداف