نویسنده = ������������ ���������������������
دایرۀ ادبی حصار شادمان

دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 91-101

سلطان‌مراد آدینه