نویسنده = ��. ���������������� ��. ���������������