نویسنده = ������������������ ���������� ��������������
تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی

دوره 11، شماره 29، دی 1389، صفحه 88-98

میرزا ابراهیم سعیدزاده