نویسنده = ������������ �������������������� ����������������
ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری

دوره 11، شماره 29، دی 1389، صفحه 69-87

عبدالمنّان نصرالدین خجندی