نویسنده = ���������������������� ��������
هنر سخنوری بیدل دهلوی در یک غزل ماده‌تاریخ

دوره 16، شماره 45، مهر 1394، صفحه 31-42

رستم تغایمراداف


غم خودشناسی در آثار بیدل دهلوی و اقبال لاهوری

دوره 16، شماره 45، مهر 1394، صفحه 61-75

میرعلی سلیم‌اف (آذر)