نویسنده = ���������������� �����������������
ویژگی‌های نثر ادبی استاد خلیلی

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 274-291

شمس‌الحق آریانفر