نویسنده = ���������������������� �������������������
درویش ناصر بخارایی و نسخه‌های دیوان او

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 169-180

شریف‌مراد اسرافیلنیا