نویسنده = ����������������������� �������������������