نویسنده = ����������������� ����������
دربارۀ منغیتیّه و میرزامحمد عظیم‌الدین سامی

دوره 10، شماره 23، تیر 1388، صفحه 37-48

زلفیه حسن‌اوا