نویسنده = ����������������� �����������������������
نسخ خطی کتابخانۀ ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 173-174

عبدالله‌جان یوسف‌اف