نویسنده = ����������������� ������������������
کتاب‌شناسی ایران در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 155-158

عبدالرئوف نورس‌اف