نویسنده = �������������������� ��������
ایران‌شناسی از بدخشان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 151-154

عزیز میربابایف