نویسنده = خواجه‌مرادف، عالم‌جان
دانیل کمیسروف، ایران‌شناس شهیر روس

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 13-16

عالم‌جان خواجه‌مرادف