نویسنده = ������������������������� ��������������
اسماعیل‌بیک غسپرانی و ادیبان تاجیک

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 157-167

عبدالحی محمدامین‌اف