نویسنده = ��������������������� ��.
نخستین روزنامۀ تاجیکی و استقلال ملی

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 65-88

ع. سلیم‌زاده