نویسنده = ����������������� ��������
نظری به حرکت جدیدیۀ آسیای میانه

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 9-16

نماز حاتم‌اف