نویسنده = ������������ ����������
زائور دخته، مردی از تبار هنر

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 158-164

زلفیه عطایی