نویسنده = ���������������� ����������
شعرم سرنوشت من است

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 154-151

مسرور عبدالله