نویسنده = ������������������ ����������������� ��������
مسئلة ادیان از دیدگاه دولت تاجیکستان

دوره 9، شماره 19، تیر 1387، صفحه 71-80

عیدی‌بیک غازی ضیاءزاده