نویسنده = ���������� ���������� ���������� ����������������