نویسنده = ��������������������� ����������������
جایگاه خبرگزاری «خاور» در فضای اطلاعاتی کشور

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 63-66

صدرالدین شمس‌الدین