نویسنده = ���������������� ����������
تاریخچة تلویزیون در تاجیکستان

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 31-34

قهّار رسولیان