نویسنده = سیم‌الدین داستی‌اف
امنیت اطلاعاتی تاجیکستان

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 23-30

سیم‌الدین داستی‌اف