نویسنده = ������������ ��������
ثابت مناف‌زاده، منتقد و تربیت‌گر.

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 203-214

مراد مرادی


وضعیت مطبوعات معاصر تاجیک

دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 109-114

مراد مرادی