نویسنده = �������������� �������������������
کلمه‌های دشوارفهم در زبان مطبوعات

دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 105-108

قطب‌الدین مختاری