نویسنده = ����������������������� ����������������
معیار زبان ادبی و زبان مطبوعات تاجیک

دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 67-86

بحرالدین کمال‌الدین