نویسنده = ���������������� ������
ایران‌شناسی در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 57-68

صفر سلیمانی


تنظیم و انتشار نثر بدیع فارسی تاجیکی

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 35-44

صفر سلیمانی


کتاب‌شناسی در فضای اطلاعاتی تاجیکستان

دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 27-44

صفر سلیمانی