نویسنده = ���������������� �������������������
وارثان رودکی در سمرقند کنونی

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 111-122

اصل‌الدین قمرزاده