نویسنده = ����������������� �������������� ���������� ����������������������
جغرافیای تاریخی سمرقند (عهد سامانیان)

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 91-100

معروف عیسی‌مت‌اف سیف‌الله ملاجان