نویسنده = �������������� ���������������
افسانه‌ها و ترانه‌های مردم سمرقند

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 81-90

شادی‌گل عمراوا