نویسنده = ���������������� ������������
فناوری اطلاعات و زبان ملی

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 45-52

قهرمان سلیمانی