نویسنده = کمال‌الدین ارخی، وحید رویانی
گل و صنوبر شیدایی و منظومه‌های فارسی

دوره 17، شماره 47، مهر 1395، صفحه 49-66

وحید رویانی کمال‌الدین ارخی