نویسنده = �������������� ������������
تأثیر کلام سعدی و حافظ در شعر سخنوران فرارود

دوره 12، شماره 30، فروردین 1390، صفحه 32-53

نورعلی نورزاد


ادیبان و سخنوران خجند

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 169-172

نورعلی نورزاد