نویسنده = خجندی، عبدالمنان نصرالدین
وصف خجند و خجندیان در شعر فارسی

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 133-146

عبدالمنان نصرالدین خجندی