نویسنده = ضمیره غفاراوا امیده غفاراوا
آل خجند در هند

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 83-90

ضمیره غفاراوا امیده غفاراوا