نویسنده = بردی‌اوا، توردی‌خان
فرزانۀ سخن

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 31-40

توردی‌خان بردی‌اوا