نویسنده = ������������������� ����������
پژوهش در جغرافیای تاریخی خجند در ایران

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 27-30

لقمان بایمت‌اف