نویسنده = ���������������� �������������������
دو حکایت شفاهی از یغناب

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 147-153

طغای‌مراد یارزاده