نویسنده = ����������������� ��.
فولکلور و حاجی‌حسین ختلانی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 123-128

ف. مراد‌اف