نویسنده = ����������������� ����������
آرمان‌های ملی و اجتماعی در فولکلور تاجیک

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 99-108

شادگل عمر‌اوا