نویسنده = شکورزاده، میرزا
ورودی به شکرستان طغرل

دوره 12، شماره 30، فروردین 1390، صفحه 215-232

میرزا شکورزاده


جایگاه رباعی در فولکلور تاجیک

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 87-98

میرزا شکورزاده